ORDINÆR GENERALFRSAMLING

I klubhuset torsdag d. 17. november 2022, kl. 19.30.


INDKOMNE FORSLAG               
REVIDERET REGNSKAB
BUDGET 2022-2023
BERETNING
REFERAT

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt fremlæggelse af planer for det kommende år.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud.
 6. Valg til bestyrelsen.

  Valg af kasserer:
  På valg er: Jytte Gyldenløve.

  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er:
  Bjarne Knudsen
  Henning Buddig
  Peter Pedersen (genopstiller ikke)
 7. Valg af 1 suppleant. Valg af suppleant sker normalt i ulige år, men som følge af Steen Jensens udtræden af bestyrelsen, har vores suppleant overtages hans plads. Valgperioden er derfor denne gang et år.

 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  På valg er:
  Marianne Brenholdt.
  Eva Bath
  Suppleant: Birger Holmgaard (genopstiller ikke)
 9. Behandling af indkomne forslag.

  Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Rettidigt indleverede forslag opslås i klubhuset inden generalforsamlingen.

  Eventuelt.